Els nostres serveis
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B
BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut

Els nostres Serveis:

Entre els molts reptes que les PIMES han d'abordar en l'entorn actual, la Prevenció dels Riscs Laborals ha adquirit una posició predominant que requereix d'un esforç en mitjans i temps per poder complir amb la Normativa vigent.

BUSINESS SERVICE ENGINEERING, S.L. com Servei Aliè de Prevenció preocupat per una atenció personalitzada de les necessitats del món del treball, fa seu el repte i posa a disposició dels seus clients un equip de professionals de dilatada experiència per oferir, a Catalunya, tots els serveis d'assessoria i gestió en les diverses àries de la Prevenció de Riscs Laborals.

Genèrico:

- Gestió de la Prevenció de Riscs Laborals
-
Planificació de les accions preventives i correctives.
- Avaluacions de riscs.

-
Gestió de tota la documentació necessària per a una correcta implantació de la Prevenció de Riscs a la seva empresa.
-
Manual de Prevenció de Riscs Laborals
-
Vigilància de la Salut
 - Investigació d'accidents
-
Registres i control de la sinistralitat i elaboració d'índexs i programes de millora.
- Assessoria en auditories internes de la Gestió de la Prevenció de Riscs.
- Realització de Plans d'Autoprotecció i simulacres.
- Realització de Plans de Seguretat i Salut (Construcció)
-
Coordinació d'activitats empresarials

Formacions:

- Formacions bàsiques en Prevenció de Riscs.
-
Cursos a distància del nivell bàsic de Prevenció de Riscs Laborals: 30, 50 i 60 hores.
-
Formació específica pel sector de la construcció.
-
Curs capacitació de conducció de carretilles elevadores.
-
A més a més de la realització de formacions específiques segons les necessitats, com:
      - Plataformes elevadores
      -
Primers Auxilis
      -
Seguretat Vial
      -
Actuació davant incendis
      - Equips de protecció personal i proteccions col.lectives
      - Riscs derivats del contacte elèctric.
      - Maquinaria
      - Treballs en alçada.
      - Eines manuals

      - Plans d'emergència
      - Manipulació manual de càrregues
      - Productes químics
      - Etc.

- A més, de la realització de tríptics informatius, específics amb els riscs existents a la seva empresa, per a la informació dels treballadors.

Seguretat:

- Elaboració de Manuals de Procediment i Instruccions de treball i normes de seguretat.
 - Anàlisi d'acondicionament de maquinaria al RD 1215/1997
-
Elaboració d'expedients de Certificació de Conformitat (RD 1644/2008)
-
Revisió de les instal.lacions, maquinaria i equips de protecció contra incendis.
 - Identificació de riscs relacionats amb la seguretat.

Higiene:

- Relació de productes químics existents en el seu procés productiu i estudi dels riscs relacionats amb ells.
-
Enquestes higièniques
- Sonometries (Soroll)
- Luxo metries (Il.luminació)

- Vibro metries (Vibracions)
- Estudi de condicions ambientals

 Ergonomia i psicosociologia:

- Observacions de treball i condicions ergonòmiques
-
Estudi de pantalles de visualització de dades
- Estudi de postures de treball
- Identificació de Riscs Ergonòmics físics.
- Manipulació manual de càrregues.
- Estudi dels factors psicosocials existents.

Actuació específica per AUTÓNOMS:

BUSINESS SERVICE ENGINEERING, S.L. estudiant i coneixent les necessitats i inquietuds dels treballadors autònoms, en qualsevol dels sectors de treball, ha establert una actuació especifica en matèria de Prevenció de Riscs per a aquests treballadors.

Rebran de BUSINESS SERVICE ENGINEERING, S.L. un tracte especialitzat així com el recolzament tècnic davant de qualsevol dubte que es pugui presentar, incloent la realització de:

Servicios de prevención de riesgos laborales en BSE