Normativa sobre prevenció de riscs laborals
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B

Amb motiu què implanti correctament la Gestió i Activitat de Prevenció de Riscs a la seva empresa, s'enumera diversa normativa aplicable en materia de prevenció de riscs laborals.

BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut
Desarrollo web: Ofifacil.com

Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo

Llei 31/1995, Llei de Prevenció de Riscs Laborals

RD 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció

RD 1435/1997, Màquines

RD 1942/1993, Reglament d' Instal.lacions de Protecció contra Incendis.

RD 363/1995, Classificació, envasat i etiquetat de substàncies perilloses.

RD 485/1997, Senyalització de seguretat i salut en el treball.

RD 486/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball.

RD 487/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut en la manipulació de càrregues.

RD 488/1997, Pantalles de visualització de dades.

RD 664/1997, Protecció dels treballs contra riscs relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

RD 665/1997, Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i la seva modificació RD 1124/200.

RD 773/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització d'equips de protecció individual.

RD 1215/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la  utilització dels equips de treball.

RD 1627/1997, Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

RD 216/1999, Disposicions mínimes de seguretat i salut en l'àmbit de les empreses de treball temporal.

RD 1254/1999, Mesures de control dels riscs inherents als accidents.

RD 374/2001, Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscs relacionats amb els agents químics durant el treball.

RD 379/2001, Reglament d'enmagatzenament de productes químics.

RD 614/2001, Risc elèctric.

RD 255/2003, Reglament sobre classificació, envasat i etiquetat de preparats perillosos.

RD 171/2004, Coordinació d'activitats empresarials.

RD 2267/2004, Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.

RD 1311/2005, Vibracions.

RD 286/2006, Exposició al soroll.

RD 314/2006, Codi Tècnic d'Edificació.

RD 396/2006, Disposicions mínimes de seguritat i salut aplicables als treballadors amb risc d'exposició a l'amiant.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

RD 393/2007, Norma Bàsica d'Autoprotecció.

Normativa:
Normativa sobre prevención de riesgos laborales
 
Normativa sobre prevención de riesgos laborales
 
Normativa sobre prevención de riesgos laborales