Prevenció de riscs laborals a la industria
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B
BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.
Prevención de riesgos laborales en la industria.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut

Sol.lucions especialitzades a la industria.

En Business Service Engineering l'objectiu en la seguretat industrial és la prevenció i limitació de riscs, així com la protecció contra accidents i sinistres, capaços de produir danys o perjudicis a les persones, bens o al medi ambient, derivats de l'activitat industrial o de la utilització, funcionament i manteniment de les instal.lacions o equips i de la producció, ús i consum, enmagatzenament o rebuig dels productes industrials.

La Llei de Prevenció de Riscs Laborals contempla com una obligació empresarial, el realitzar una planificació de l'activitat preventiva a partir d'una avaluació inicial dels riscs per a la seguretat i salut dels treballadors.

Serveis que ofereix Business Service Engineering.