Prevenció de riscs laborals a la construcció
Prevención de riesgos laborables Prevenció de riscos laborals
BSE
Inici | Nosaltres | Per què nosaltres | Serveis | Pressupost | Video | Contacte
Business Service Engineering S.L.
Experts en prevenció de riscs laborals.
Nº Acreditació Generalitat SP-074-B
BSE Prevención en Walden 7
BSE Prevención de riesgos laborables.
Edificio Walden 7, Local 32  -  C/ Industria S/N - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Telf: 93-473.94.15 Fax: 93-372.49.15 Email: bse@bseprevencion.com

Accés a clients:
Tots els nostres clientes disposen d'accés directe a tota la seva documentació online.

Nou accés per clients:
Documentació de
Vigilancia i Salut

Sol.lucions especialitzades a la Construcció

La complexa organització del sector de la construcció i les exigències dels seus empresaris, requereixen que disposem de sol.lucions especialitzades adaptades a aquest, de tal manera que ofereixin tots els mitjans necessaris per preveure, detectar, coordinar i avaluar els riscs laborals amb la finalitat de combatre'ls i evitar-los.

Com qualsevol altre empresa, les del sector Construcció tenen l'obligació d'implementar un Pla de Prevenció dels seus treballadors adequada, mitjançant l'aplicació dels protocols de reconeixement mèdic específics, i d'informar i formar als seus treballadors sobre els riscs del seu sector i dels seus llocs de treball (de manera teòrica i pràctica suficient.

Business Service Engineering mitjançant el seu paquet bàsic de Prevenció, facilita a l'empresa el compliment d'aquesta obligació.

Altres serveis especialitzats que ofereix Business Service Engineering al sector Construcció

D'altra banda ha de destacar-se com a primordial en aquest sector, a més de la planificació ja esmentada, la coordinació de les activitats preventives de les diferents empreses involucrades en el procés, la disposició de recursos preventius propis per al control d'activitats de risc i la supervisió de la posada en pràctica de la totalitat de les mesures de protecció individual i col.lectiva necessàries.

Prevención de riesgos laborales en la construcción

Tanmateix és convenient designar treballadors amb funcions específiques en materia preventiva, els quals hauran de comptar amb un curs bàsic de Prevenció de Riscs Laborals de 50 hores, així com d'actuació davant d'emergències.

Normativa i Legislació

El Real Decret 1.627/1997, de 24 d'octubre, estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, articulant expressament l'aplicació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscs Laborals i el Reglament 39/1997 dels Serveis de Prevenció en els projectes i en les obres de construcció.

Del contingut d'aquesta normativa surgeix la necessitat, per a tota empresa del sector construcció, de complir a més tots els aspectes que a continuació es detallen per cadasquna de les figures que interveneixen en les fases de projecte i execució de l'obra.

Plan de prevención de riesgos laborales en la construcción